Dodaj do obserwowanych
Archiwalne

9. Białystok Biega

Bieg
Białystok, Kościelna
21-22.09.2019

Opis

I. ORGANIZATOR

Organizatorem imprezy 8. TOP AUTO Białystok Biega, zwanej dalej Biegiem, jest Fundacja Białystok Biega wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000392164 z siedzibą w Białymstoku.


II. CEL

Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
Upowszechnianie idei wolontariatu.
Profilaktyka uzależnień.
Propagowanie różnorodnych form aktywności fizycznej, w tym sportu wyczynowego i amatorskiego.


III. TERMIN I MIEJSCE

Start Biegu na 5 km nastąpi w dniu 22 września 2018 o godz. 20:00 godz. 21.00
Start Biegu na 10 km nastąpi w dniu 23 września 2018 o godz. 10:00
Zawodnicy w strefie startu powinni zgłosić się na 30 min przed planowanym startem.
Trasy posiadają atest PZLA.
Szczegółowa trasa biegu będzie dostępna na stronie internetowej www.bialystokbiega.pl, najpóźniej 14 dni przed Biegiem.


IV. LIMIT CZASU

Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 2 godziny od strzału startera w przypadku biegu na 10 km, zaś dystans 5 km jest ograniczony limitem czasowym wynoszącym 50 min.
Zawodnicy, którzy po upływie wskazanego wyżej czasu nie dotrą do mety zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy.


V. PUNKTY ODŻYWIANIA I KONTROLNE

Na trasie Biegu na dystansie 10 km rozstawiony będzie jeden punkt odżywiania na ok 6. km.
Na trasie będą znajdować się dodatkowe punkty kontrolne pomiaru czasu. Ominięcie któregokolwiek będzie skutkowało dyskwalifikacją zawodnika.


VI. UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA

W Biegu na dystansie 5 km prawo startu mają wyłącznie osoby, które urodziły się w roku 2006 lub wcześniej, zaś w Biegu na dystansie 10 km osoby, które urodziły się w roku 2003 lub wcześniej.
Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestrowego oraz dokonanie opłaty wpisowej. Przekazanie prawidłowo wypełnionego formularza odbywa się w formie elektronicznej na stronie www.bialystokbiega.pl. Rejestrację internetową prowadzi firma Datasport. Wypełnienie formularza rejestracyjnego i dokonanie opłaty wpisowej jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
Zgłoszenia internetowe zostaną zawieszone 18 września 2018 roku. Po tym terminie zgłoszenia będą możliwe wyłącznie w Biurze Zawodów pod warunkiem dostępności miejsc.
W biegach obowiązuje łączny limit 2000 nadanych numerów startowych, przy czym o nadaniu numeru startowego decyduje kolejność dokonywania opłat wpisowych.
Wszyscy zawodnicy startujący w Biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów:
22 września (sobota) w godzinach 11.00 – 20.00;
23 września (niedziela) w godzinach 8.00 – 9.30
W Biurze Zawodów zawodnicy otrzymują pakiety startowe zawierające między innymi numer startowy wraz z wbudowanym i zabezpieczonym pianką elektronicznym chipem do pomiaru czasu oraz koszulkę techniczną.
Organizator nie gwarantuje otrzymania koszulki w zadeklarowanym podczas rejestracji rozmiarze.
Podstawą odbioru zestawu startowego z numerem jest okazanie przez zawodnika w Biurze Zawodów dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia „Oświadczenia Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w biegu” podpisanej przez rodzica lub prawnego opiekuna.
Odbiór pakietu startowego w imieniu osoby trzeciej jest możliwy na podstawie podpisanego oświadczenia tej osoby oraz kserokopii dowodu osobistego zgłoszonego zawodnika. Dodatkowo należy przedstawić podpisane oświadczenie o stanie zdrowia podpisane przez Uczestnika Biegu. Formularz będzie do pobrania ze strony bialystokbiega.pl
VII. OPŁATY

Każdy uczestnik Biegu ponosi koszty opłaty wpisowej, która wynosi w zależności od terminu wpłaty:
50 zł do dnia 30 czerwca 2018 r.
60 zł od dnia 1 lipca do dnia 31 sierpnia 2018 r.
65 zł od 1 września 2018 r.
70 zł w Biurze Zawodów (22-23.09) pod warunkiem dostępności miejsc
Koszt udziału w dwóch biegach (5 km i 10 km), wynosi w zależności od terminu wpłaty:
80 zł do dnia 30 czerwca 2018 r.
95 zł od dnia 1 lipca do dnia 31 sierpnia 2018 r.
105 zł od 1 września 2018 r.
Wpłat można dokonać na konto Fundacji Białystok Biega, numer konta: 15 1140 2017 0000 4702 1304 3240 mBank. W tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko oraz rok urodzenia Uczestnika Biegu. Płatności można dokonać również za pośrednictwem bezpiecznych płatności internetowych podczas rejestracji.
Osobom urodzonym w roku 1953 lub wcześniej przysługuje zniżka w opłacie wpisowej w wysokości 50% obowiązującej w danym momencie stawki.
Dowodem wpłynięcia opłaty jest pojawienie się numeru startowego przy nazwisku zawodnika na liście startowej co następuje po maksymalnie 5 dniach od dokonania wpłaty.
Organizator nie odpowiada za zaginięcie przekazu pocztowego lub przelewu bankowego z winy poczty lub banku.
Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
Możliwe jest przeniesienie swojego numeru startowego na innego zawodnika, który nie posiada jeszcze numeru startowego. Organizator dopuszcza taką możliwość w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 września 2018 roku włącznie. Cesji swojej opłaty startowej na inną osobę należy dokonać logując się na swoje indywidualne konto lub przesyłając informacje o przeniesieniu numeru na adres zapisy@bialystokbiega.pl.


VIII. KLASYFIKACJE

Podczas Biegu prowadzone będą następujące klasyfikacje:
a/ Klasyfikacja generalna kobiet i klasyfikacja generalna mężczyzn.

b/ Klasyfikacje wiekowe w biegu:

K-12, M-12 (rocznik 2006 – 2004) – tylko w Biegu na 5 km
K-15, M-15 (rocznik 2003 – 1999)
K-20, M-20 (rocznik 1998 – 1989)
K-30, M-30 (rocznik 1988 – 1979)
K-40, M-40 (rocznik 1978 – 1969)
K-50, M-50 (rocznik 1968 – 1959)
K-60, M-60 (rocznik 1958 i starsi) – tylko w Biegu na 10 km
Przy klasyfikacji wiekowej decyduje rok urodzenia.
W przypadku kiedy w danej kategorii będzie zgłoszone mniej niż 3 osoby, zostaną one zakwalifikowane do wyższej kategorii wiekowej lub niższej kategorii wiekowej w przypadku K-60 i M-60.
c/ W Biegu na 5 km specjalna klasyfikacja “Piątka dla Seniora”. Klasyfikacja będzie prowadzona w następujących kategoriach:

Kobiety 60-64 lata; Mężczyźni 60-64 lata
Kobiety 65-69 lata; Mężczyźni 65-69 lata
Kobiety 70-74 lata; Mężczyźni 70-74 lata
Kobiety 75 +; Mężczyźni 75 +
d/ Klasyfikacja Najszybsi Białostoczanie – tylko w biegu na dystansie 10 km. Warunkiem udziału w tej klasyfikacji jest zameldowanie w mieście Białystok, zgodnie z danymi wpisanymi w dowodzie osobistym.

e/ Klasyfikacja Drużynowa – tylko w biegu na dystansie 10 km. Drużyna składa się z minimum 4 osób w tym minimum 1 kobiety. Nie ma górnego ograniczenia liczby członków drużyny. Zawodnik może reprezentować tylko jedną drużynę. Udział w drużynie należy zadeklarować w czasie rejestracji wpisując w odpowiednie pole nazwę drużyny, niezależnie od nazwy klubu. Za wynik końcowy drużyny uznaje się sumę czasów 4 najlepszych zawodników z danej drużyny w tym minimum 1 kobiety, pod warunkiem wpisania jednobrzmiącej nazwy drużyny na karcie zgłoszenia (o zwycięstwie decyduje najniższa suma czasów jej członków).

2. Wszelkie klasyfikacje prowadzone będą wg. indywidualnych czasów netto liczonych od momentu przekroczenia linii startu do przekroczenia linii mety za wyjątkiem pierwszych 50-ciu zawodników przekraczających linię mety, którzy będą klasyfikowani wg. czasu brutto liczonego od momentu strzału startera.

3. Zawodnik na mecie bez numeru startowego i elektronicznego chipu do pomiaru czasu, nie będzie sklasyfikowany.IX. NAGRODY

Każdy z zawodników, który ukończy Bieg w wyznaczonym limicie czasu otrzyma na mecie pamiątkowy medal.
Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn na dystansie 10 km otrzymują puchary i nagrody pieniężne.
za zajęcie I miejsca – 1000 zł
za zajęcie II miejsca – 800 zł
za zajęcie III miejsca – 700 zł
Zwycięzcy klasyfikacji generalnych kobiet i mężczyzn biegu na dystansie 5 km za zajęcie miejsc I-III zostaną uhonorowani pucharami oraz nagrodami finansowymi.
za zajęcie I miejsca – 700 zł
za zajęcie II miejsca – 600 zł
za zajęcie III miejsca – 500 zł
W Biegu głównym na dystansie 10 km zdobywcy miejsc I-III w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymają pamiątkowe statuetki.
W klasyfikacji “Piątka dla Seniora” zwycięzcy poszczególnych kategorii wiekowych zostaną uhonorowani statuetkami.
W klasyfikacji Najszybszych Białostoczan w biegu głównym na 10 km zdobywcy miejsc I-III zostaną uhonorowani statuetkami i nagrodami rzeczowymi.
Nagrody pieniężne zdobyte podczas Biegu będą przekazywane wyłącznie przelewem na wskazane konto bankowe zawodnika (nagrody nie będą wypłacane gotówką) w terminie 14 dni od daty Biegu. Zdobywcom nagród pieniężnych zostanie potrącony podatek dochodowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Zespoły w klasyfikacji drużynowej w biegu głównym na dystansie 10 km zostaną wyróżnione statuetkami za zajęcie miejsc I-III.
Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród w wybranych przez siebie kategoriach i klasyfikacjach, rzeczowych lub finansowych oraz do stworzenia dodatkowych klasyfikacji.
Wszelkie protesty i zażalenia dotyczące kolejności uczestników nagradzanych i wyróżnionych należy zgłaszać do Sędziego Głównego na 15 min przed dekoracją, a jego decyzje są ostateczne i nieodwołalne.
Pisemne protesty dotyczące wyników przyjmowane są do dnia 24 września 2018 na adres mailowy fundacja@bialystokbiega.pl. Protesty będą rozpatrywane w ciągu 48 godzin, zaś ostateczne i oficjalne wyniki zostaną opublikowane najpóźniej w dniu 1 października 2018.
Ewentualne zmiany w kolejności uczestników, spowodowane korektą wyników, nie stanowią w terminie późniejszym podstawy do otrzymania nagród.


X. OŚWIADCZENIE

Każdy uczestnik jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o znajomości regulaminu. Podpisując ww. oświadczenie, uczestnik wyraża zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce przez personel medyczny i paramedyczny działający w imieniu organizatora.
Uczestnik oświadcza, że jest zdolny do udziału w biegu, nie są mu znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału w biegu oraz że startuje na własną odpowiedzialność, przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Podpisanie oświadczenia o znajomości regulaminu oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w biegu, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność.
Decyzje lekarzy dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
Organizator zaleca Uczestnikom Biegu wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w Biegu.


XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWEPodczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulek sportowych. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości lub jego modyfikacja (obcinanie, zaginanie, itp.) jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.
Przebywanie na trasie biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę Biegu.
Ze względów bezpieczeństwa w Biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach itp. oraz biegnących ze zwierzętami. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników, w tym korzystania z kijków Nordic Walking. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fair play oraz niniejszego regulaminu.
Zawodnicy skracający trasę Biegu zostaną zdyskwalifikowani.
Depozyty ubraniowe: zawodnicy mogą otrzymać worek oznaczony numerem startowym, umożliwiający zdeponowanie rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu. Worek z depozytu można będzie odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę. Uwaga: osoby pozostawiające w depozycie przedmioty wartościowe oraz dokumenty robią to na własną odpowiedzialność, Organizator nie ponosi za nie odpowiedzialności.
Przed i po biegu zawodnicy będą mieli możliwość skorzystania z przebieralni.
Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu.
Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania Uczestnikom Biegu informacji dotyczących Biegu oraz innych imprez organizowanych lub współorganizowanych przez Organizatora, a także do wewnętrznych potrzeb administracyjnych i analitycznych.
Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w Biegu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających Uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w niniejszym punkcie, udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, informacji bez powiadomienia w celu reklamy i promocji Biegu.
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. O zmianach w Regulaminie Organizator będzie informował na stronie internetowej Biegu.
W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.

Zwiń Czytaj więcej

Lokalizacja

Białystok, Kościelna
Pokaż mapę
Data ostatniej aktualizacji: 27.06.2019, 23:54

Oceny i recenzje

Opublikowanych opinii: 0
9. Białystok Biega
Bieg
Data:
21-22.09.2019
Wstęp:
wolny
Obserwuj
Przykład
Zapisz się na newsletter
  • Bądź na bieżąco z ciekawymi ofertami serwisu
  • Poznaj możliwości serwisu Atrakcje.pl
Facebook